Nieuws   •

28 april 2022

Europese subsidie voor BVLOS-corridor op UMV

Drones worden meer en meer onderdeel worden van onze maatschappij. Met de mogelijkheid om met drones buiten het zicht van een piloot te kunnen en mogen vliegen (ook wel Beyond Visual Line Of Sight of BVLOS-vliegen genoemd), zal het aantal maatschappelijke en economisch relevante toepassingen snel groeien en wordt het nut van drones significant vergroot.

Door BVLOS-vliegen kan in tal van sectoren sneller, beter, veiliger en efficiënter gewerkt worden en doordat de aandrijving op basis van elektriciteit of waterstof wordt gerealiseerd ook verduurzaming van bestaande bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de inspectie van windmolens op de Noordzee, hoogspanningsmasten of dijken, voor spoedeisend transport van medische goederen of bevoorrading van schepen en platformen op zee, voor de ondersteuning van hulpdiensten bij monitoring of allerhande calamiteiten, of in de precisielandbouw, om te bepalen waar en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen moeten worden toegediend.

De drone-industrie wordt in snel tempo volwassener en de groeicijfers zijn – met meer dan 10% op wereldwijd, Europees en Nederlands niveau – significant. Een groeiend aantal bedrijven, zowel startups, scale-ups als meer gevestigde bedrijven, zal de stap maken van proof-of-concepts naar de daadwerkelijke inzet van drone in hun bedrijfsactiviteiten.

De realisatie van de door de sector gewenste BVLOS-vliegcorridor door Unmanned Valley en diens projectpartners betekent de realisatie van een unieke testmogelijkheid in Nederland. Absoluut uniek aan Unmanned Valley’s BVLOS-case is het mogelijk maken van een “multi-user” autorisatie. Geen ander fieldlab in Nederland is bezig met het creëren van een dergelijke testfaciliteit.

De BVLOS-vliegcorridor die Unmanned Valley en diens projectpartners voor ogen hebben, vergroot het onderscheidend vermogen van Unmanned Valley ten opzichte van andere drone- en testveldgerelateerde initiatieven en fieldlabs in Nederland. Maar belangrijker nog, de corridor geeft een boost aan het innovatie- en succesvermogen van de Nederlandse dronesector, opent de deur om het economisch en maatschappelijk potentieel van drones ten volle te benutten, en versterkt en vernieuwt de economie in zijn algemeenheid.

Het consortium – Unmanned Valley; de MKB-bedrijven AirHub, DECK180, Robin Radar Systems; de gemeente Katwijk; TU Delft; Rijksvastgoedbedrijf; en Staatsbosbeheer – hebben gefundeerde redenen om mee te werken en/of middelen om de BVLOS-vliegcorridor van Unmanned Valley naar zee te realiseren. Zij worden in hun ambitie gesteund door andere belanghebbenden zoals bedrijven uit de dronesector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie leefomgeving en Transport, Luchtverkeersleiding Nederland, NLR, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter.

Unmanned Valley is op weg om, na de EFRO-periode, blijvend uit te groeien tot een succesvol fieldlab met mooie snelgroeiende hightech sensor-based bedrijven, die een positieve impuls leveren aan de innovatiekracht en hoogwaardige technische werkgelegenheid in de regio. Om zich uiteindelijk te ontwikkelen tot een belangrijk economisch cluster met 1000 tot 1500 arbeidsplaatsen.

Meer dan 80 procent (van het budget) van het project om een BVLOS-corridor van Unmanned Valley naar zee te realiseren, wordt uitgevoerd met en door MKB-bedrijven. Dit project biedt hen de kans om oplossingen uit te ontwikkelen en “market ready” te maken. Voor alle betrokken MKB-bedrijven geldt dat de activiteiten in het projectplan direct aansluiten op hun roadmap en hen de kans geeft om een voortrekkersrol te (blijven) vervullen in de dronesector. De oplossingen kennen een grote variëteit aan toepassingsgebieden. Het project om een BVLOS-corridor van Unmanned naar zee te realiseren geeft hen een boost om versneld hun innovatieve producten en diensten – die nodig zijn om veilig BVLOS te vliegen – te ontwikkelen en versneld te herstellen van de COVID-19-crisis.

Het BVLOS-project sluit aan op de digitale transitie (onbemand vliegen, met minder menskracht inspecties uitvoeren, toepassing van kunstmatige intelligentie in vliegroutes en vermijding van botsingen) en is een opmaat naar groen. Immers, drones vliegen op elektriciteit en zullen naar verwachting in de toenemende mate ook van waterstof gebruik maken om lange afstanden te overbruggen.

Voor het ontwikkelen van een BVLOS-vliegcorridor van Unmanned Valley naar zee wordt een subsidie toegekend van € 700.000. Een subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) betekent dat de corridor versneld ontwikkeld kan worden, en waarbij in de looptijd van 2,5 jaar een positief operationeel resultaat gerealiseerd zal worden. Door het actief bij elkaar brengen en faciliteren van een consortium van MKB-bedrijven, kennisinstellingen, publieke organisaties en overheden kan kennis, expertise en ervaring worden gedeeld, van elkaar worden geleerd en wordt een vliegwiel op gang gebracht. In totaal wordt bijna € 1,4 miljoen geïnvesteerd.

 

Kansen voor West logo

_______________
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.